End User License Agreement
End User License Agreement

Licensavtal för slutanvändare (EULA)

Se dokumentationen och annan information som medföljer produkten för en kopia av de relevanta licensvillkoren, eller kontakta Ricoh och begär en kopia av licensvillkoren.

Nedladdningarna som tillhandahålls på vår webbplats  ("programvaran") är till för support för Ricoh-produkter. Programvaran ägs av Ricoh Europe PLC, 20 Triton Street, London, NW1 3BF, Storbritannien ("Ricoh") eller av en tredje part som har gett Ricoh rätten att underlicensiera programvaran.

Du, slutanvändaren, ska använda programvaran i enlighet med villkoren i detta avtal. Genom att ladda programvaran till vilken dator som helst accepterar du att vara bunden av dessa villkor. Om du inte accepterar villkoren i detta avtal får du inte ladda programvaran till någon dator.

Beviljande av licens

Du får använda programvaran med den Ricoh-utrustning som programvaran är gjord för. Du har rätt att använda programvaran på vilken dator som helst som tillåter elektronisk åtkomst till utrustningen. Du har inte tillåtelse att hyra, leasa, sälja eller på annat sätt distribuera programvaran eller att överföra dina rättigheter enligt denna licens till en tredje part. 

Användaracceptans
Du ska anses ha accepterat villkoren i detta avtal genom att ladda ner programvaran.

Varaktighet
Denna licens gäller tills den avslutas. Ricoh kommer omedelbart att säga upp licensen om du inte följer villkoren i detta avtal. Vid uppsägning måste du utan vidare dröjsmål förstöra alla kopior av programvaran och dess dokumentation.

Ägande av programvara
Det är ett uttryckligt villkor i detta avtal att äganderätten och ägandet av programvaran alltid ska behållas av Ricoh eller den tredje part som har gett Ricoh rätten att underlicensiera programvaran.

Kopiering
Programvaran och dess dokumentation är upphovsrättsskyddad. Du får inte göra några kopior eller tillåta andra att göra kopior av programvaran förutom sådana kopior som är nödvändiga för driftsäkerheten. För detta ändamål får du upp till tre exemplar göras. Alla sådana kopior omfattas av villkoren i detta avtal. Du får inte modifiera, anpassa, slå samman, översätta, bakåtkonstruera, dekompilera, demontera eller skapa härledda verk baserat på hela eller delar av programvaran och/eller dess dokumentation. Du kan hållas juridiskt ansvarig för eventuella upphovsrättsintrång, obehörig överföring, reproduktion eller användning av programvaran och/eller dess dokumentation. Om omvänd ingenjörskonst eller dekompilering är nödvändig för interkompatibilitet, kontakta Ricoh.

Garantier
Ricoh lämnar inga garantier av något slag med avseende på programvaran och/eller dess dokumentation. Alla filer, drivrutiner och annat material tillhandahålls "i befintligt skick."

Friskrivning
Ricoh frånsäger sig i största möjliga utsträckning enligt tillämplig lag alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive, utan begränsning, underförstådda garantier om säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål.

Ansvar
Ricoh ska inte hållas ansvarigt för fel i programvaran och/eller dess dokumentation, eller för förlorad vinst, förlust av data, icke-kompatibilitet, infektioner, förlorade möjligheter, följdskador eller oförutsedda skador som uppstår till följd av sådana fel. I största möjliga utsträckning enligt tillämplig lag undantar Ricoh allt ansvar för skador som uppstår på grund av användningen av eller omöjligheten att använda programvaran.

Icke-spridning
Du får inte sälja, överföra eller på annat sätt göra programvaran tillgänglig till något företag, något bolag och/eller någon person som är involverad i forskning och utveckling av tillverkning och användning av vanliga kärnkrafts-, kemiska, biologiska vapen och/eller missilteknik.

Särskiljande
Om någon del eller bestämmelse i detta avtal inte kan verkställas eller strider mot tillämplig lag i någon jurisdiktion, ska giltigheten av de återstående delarna eller bestämmelserna inte påverkas av detta.

Tillämplig lag
Detta avtal styrs av och tolkas i enlighet med lagarna i England.

Behörig domstol
Alla tvister som uppstår i samband med detta avtal ska överlämnas till den behöriga domstolen i Englands exklusiva jurisdiktion.