Efterlevnad

Uppfylla krav, begränsningar och regler – och överträffa dem.

Heltäckande miljötänk. Hur vi överträffade kraven i lagstiftningen.

Skriv ut Twitter Facebook Delicious LinkedIn

Relaterade länkar

  • Biologisk mångfald

    Solar panels and a wind farm under a blue sky.

    Bevara den biologiska mångfalden genom att bidra på företags- och samhällsnivå.

Vår miljöfilosofi, vars rötter går tillbaka till 1936, har fått koncernen att inte bara uppfylla den europeiska lagstiftningen utan även överträffa den. Bland våra insatser finns ett täckningsbidrag på 1 266 miljarder USD från kombinerade miljöaktiviteter mellan 2000 och 2008 och en minskning av vårt koldioxidavtryck med 45 000 ton sedan 2007. Vi siktar på att minska vår miljöpåverkan med 88% fram till 2050, jämfört med år 2000.

WEEE-direktivet om avfall från elektriska och elektroniska produkter

WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment) kräver att exakt vikt anges för alla produkter som introduceras på marknaden samt att minimikraven för återvinning uppfylls. Vi garanterar att inget maskinavfall går till deponi och att produktdelar återanvänds i största möjliga mån i våra återvinningsprogram.

Överst på sidan

Ledningssystem för informationssäkerhet (ISMS)

  • I syfte att uppfylla ackrediteringskraven för vårt ledningssystem för informationssäkerhet och för att garantera datasäkerheten, är vår målsättning att data ska raderas från alla hårddiskar i alla maskiner som samlas in.

  • Säkerhet är viktig och introduceras under de inledande faserna när maskin- och programvara utformas. År 2002 blev Ricoh den första organisationen som erhöll ISO/IEC 15408-certifiering för en digital multifunktionsskrivare.

  • Ricoh har en enhetlig och global syn på informationssäkerhet. Det har resulterat i att alla anläggningar över hela världen har varit ISO27001-certifierade sedan 2004. En unik prestation för ett företag inom dokumentbranschen.

Överst på sidan

Begränsning av farliga ämnen (RoHS)

Elektrisk och elektronisk utrustning får inte säljas om de innehåller något av de sex farliga ämnen som definieras i detta regelverk. Eftersom vi prioriterar hälsa och säkerhet för våra kunder och anställda garanterar Ricoh inte enbart att samtliga våra produkter uppfyller RoHS-reglerna, utan vi har dessutom förbjudit ytterligare sex ämnen som direktivet ännu inte omfattar.

Registrering, utvärdering, godkännande och begränsningar av kemikalier (REACH)
Här krävs att alla kemiska ämnen som används inom företaget registreras och hanteras. Vi har tagit ett steg till och infört ett mycket strikt hanteringssystem för kemikalier som gäller hela vår leverantörskedja.

Förordning om producentansvar för förpackningsavfall
Företag måste tillhandahålla en detaljerad beskrivning av sin återvinningsverksamhet. Ricoh följer dessa förordningar strikt och tillhandahåller varje år protokoll över våra resultat avseende återvinning och materialutnyttjande.

Överst på sidan