Cookiepolicy

Ricoh använder datainsamlingsverktyg som cookies för att ge dig en bättre upplevelse när du använder denna webbplats. Du kan ta reda på hur du ändrar dessa inställningar och få mer information om cookies här.

Produktinformation ur miljö, hälsa & säkerhetsperspektiv

Våra produkter uppfyller alla internationella och lokala miljö, hälsa och säkerhetsstandarder.
Utöver vad som krävs enligt lag, hittar du annan miljöinformation här så att du kan få ut det mesta av din Ricoh-produkt och veta mer vad våra ESG-åtaganden innebär.

EU-försäkran om överensstämmelse (Declarations of Conformity (DoC)

Försäkran om överensstämmelse för EU är ett obligatorisk dokument som alla tillverkare (eller behöriga representanter) måste skriva under för att försäkra att deras produkter uppfyller kraven från den europeiska unionen. Genom att skriva under denna deklaration tar tillverkaren fullt ansvar för att produkten uppfyller gällande EU-lagstiftning.

Ta reda på mer

Säkerhetsdatablad (Safety Data Sheet, SDS)

Säkerhetsdatablad innehåller detaljerad information om produktens användning, lagring och  avfallshantering i relation till hälsa & säkerhetsaspekterna.
Använd SDS-databasen för att leta efter din produkt samt dess tillbehör.

IT miljödeklaration

Ricoh beskriver miljöinformation relaterat till sina produkter i en miljödeklaration som bland annat omfattar kemikalieinformation, elektromagnetisk kompatibilitet och säkerhetsföreskrifter, material- och förpackningsinformation samt energieffektivitet.
IT miljödeklarationer för var och en av våra modeller hittar du här.

Blå Ängeln certifierade produkter

"Blå Ängeln", världens första miljömärkning, har satt en hög standard för ett stort utbud av miljövänliga produkter och tjänster. Produktcertifieringen ställer höga krav på miljövänlig produktdesign och anses vara en pålitlig guide för en mer hållbar konsumtion.
Läs mer om certifikaten och Blå Ängel produktinformationsbladen här.

Substances of Concern (SCIP)" i Ricohs produkter

Ricoh-koncernens "Green Procurement Standards" (miljövägledning för upphandlade produkter) identifierar ämnen som inte får ingå i Ricohs produkter eller produktförpackningar som ska levereras till våra kunder, med förbehåll för de undantag som godkänts av myndigheterna. Ricoh kräver av sina underleverantörer att det inte ska ingå förbjudna ämnen i artiklar eller material som levereras till Ricoh.  Denna miljöspecifikation är en central del av Ricohs krav i samband med riktlinjer för design- och produktutvecklingsprocesser.

Den Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) står bakom REACH-föreskriften 1907/2006, inklusive kandidatförteckningen över mycket farliga ämnen (substances of very high concern (SVHC)), och ämnen som är begränsade i listan i bilaga XVII. Artikel 33 i REACH kräver att en leverantör av artiklar som innehåller ett ämne på SVHC-listan med en koncentration på över 0,1 viktprocent ska se till att mottagaren får tillräcklig information, tillgänglig för leverantören, för att säkerställa säker användning av artikeln, som minimum namnet på ämnessubstansen.

Vissa Ricoh produkter kan innehålla artiklar som använder SVHC-ämnen, alla dessa produkter är säkra att använda när de används på avsett sätt och i enlighet med gällande användningsinstruktioner. Alla Ricoh-produkter som innehåller SVHC mer än 0,1 viktprocent som meddelats av ECHA med verkan fram till datum för denna deklaration har laddats in i SCIP-databasen från och med den 5 januari 2021 och framåt. Se databasen för specifik information om vilka SVHC:s som finns i vilka produkter. Produkter märkta med Blå Ängeln innehåller normalt inte SVHC i höljen, toner eller bläck. Undantag kan finnas i enlighet med Blå Ängel-kriterierna.

Alla Ricoh-produkter för Office Print innehåller  inga ämnen från kandidatförteckningen över mycket farliga ämnen (SVHC) som överstiger 0,1 viktprocent som meddelats av ECHA med verkan fram till datumet för denna deklaration. För professionella bläck hänvisas till portalen för säkerhetsdatablad. 
Bifogad finns vår REACH-förklaring.

Hållbarhet och arbetsplatsen

Vi sätter värde på och använder tekniker som hjälper våra kunder att sänka kostnaderna samtidigt som det främjar en mer hållbar framtid. Med rätt affärspartner, processer och teknik kan du ta kontroll över din miljöpåverkan samtidigt som du ger personer de verktyg de behöver för att utföra sina jobb på bästa sätt.  Oavsett om ditt mål är att minska energiförbrukningen eller att arbeta mer effektivt kan du ha förtroende för att Ricoh-enheter gör att du kan hantera affärsutmaningar på ett hållbart sätt — utan att offra produktiviteten.
Du hittar hela listan över tillgängliga produktfunktioner för att spara energi och resurser, sänka koldioxidutsläppen samt tillgängliga miljömärkningarna per modell här.Our commitment to the UN Sustainable Development Goals

Vi vidtar åtgärder för att uppnå FN:s Globala mål för hållbar utveckling.

Läs mer