Cookiepolicy

Ricoh använder datainsamlingsverktyg som cookies för att ge dig en bättre upplevelse när du använder denna webbplats. Du kan ta reda på hur du ändrar dessa inställningar och få mer information om cookies här.

Miljö

Ricoh anser att ett hållbart samhälle är ett som balanserar miljö, människa och ansvarsfulla affärer. Givet att våra naturtillgångar utarmas inom en snar framtid är tillverkningsmetoder endast hållbara om resurser återanvänds.


Ricoh sees a sustainable society as one that balances Planet (the environment), People (society) and Profit (our economic activities). Given the possibility of mineral resource depletion in the near future, manufacturing styles are only sustainable if resources are reused. 

Underpinning all our activities is a drive to reduce environmental impact to a level that the Earth's self-recovery capabilities can manage. To conserve the planet's precious resources, we work to minimise our environmental impact in the areas of resource extraction, energy consumption, chemical discharges and carbon emissions.

Ricoh anser att ett hållbart samhälle är ett som balanserar miljö, människa och ansvarsfulla affärer. Givet att våra naturtillgångar utarmas inom en snar framtid är tillverkningsmetoder endast hållbara om resurser återanvänds.

Till stöd för alla våra aktiviteter finns drivkraften att minska miljöpåverkan till en nivå som jordens egen återhämtning kan hantera. För att bevara jordens värdefulla resurser arbetar vi för att minimera vår miljöpåverkan inom resursutvinning, energiförbrukning, kemiska utsläpp och koldioxidutsläpp.

Ricoh och cirkulär ekonomi

Ricoh Comet Circle etablerades 1994 och representerar vår ekonomiska modell inom vår egen organisation och våra bredare ekonomiska verksamheter, leverantörsnätverk och produktlivscykler. Vi strävar efter att:

Minska miljöpåverkan
Först identifierar vi miljöpåverkan i alla steg av produktens livscykel, med alla inblandade parter – Ricoh Group, leverantörer, kunder och återvinningsföretag. Utifrån detta främjar vi utvecklingen av miljöteknik och återanvändning och återvinning av våra produkter för att minska den totala ekologiska påverkan.

Främja ett återvinningssystem i flera steg 
Begagnade produkter är värdefulla resurser. Vi tar tillvara på våra använda produkter och återanvänder och återvinner delarna. Delar som inte kan återanvändas återvinns som värdefulla material. Vi upprepar cykeln så många gånger som möjligt för att minska behovet av nytt material och minimera avfallet.

Upprätta partnerskap med likasinnade företag
Vi arbetar med våra partner för att minska andelen miljöfarliga ämnen i tillverkningsprocessen, förbättra transporteffektiviteten och främja grön marknadsföring. Och vi hjälper våra återvinningspartner med att förbättra kvaliteten på återvunna resurser och minimera energin och kostnaderna i processen.

När våra produkter lanseras tillhandahåller vi lösningar till kunder och samhällen för att minimera miljöpåverkan av deras verksamhet.

Video: Ricoh contributes to the development of a sustainable society with the Comet Circle

Ricoh contributes to the development of a sustainable society with the Comet Circle

Ricoh och ett hållbart samhälle – vår strategi

Vår interna strategi är att minska våra CO2-utsläpp till 1/8 av våra nivåer år 2000 fram till 2050 och vi riktar in oss på tre huvudområden:

1. Resursbevarande och återvinning
Genom vårt system för livscykeldesign minimerar vi användningen av komponenter och investerar i alternativa resurser som växtbaserade plaster, och toner gjord på biomassa. Vi arbetar för att göra enheter mindre, enklare och lättare och återvinning och återanvändning är viktiga faktorer när det kommer till komponentdesign.

Sedan 2001 har våra fabriker i Europa policyn Inget avfall till deponi, vilket innebär att 100 % av våra resurser återvinns.

Förbrukningsartiklar som tonerkassetter blir till planteringslådor och ridutrustning. Och våra Green Line-maskiner tillverkas från förbrukad utrustning vilket resulterar i en reducering av CO2-utsläpp på 40 % under sin livstid.

2. Energibesparing

Vi använder solenergi och andra förnybara energikällor för elproduktion och utvecklar ständigt våra produktionsprocesser för att hitta tillverkningsmetoder med låga CO2-utsläpp. I distributionsledet övervakar vi noggrant CO2-utsläpp och förbättrar ständigt fördelningseffektiviteten i distributionskedjan.

3. Förebyggande av föroreningar

Vi bryr oss både om miljön och hälsan hos de människor som tillverkar och använder våra produkter.

Alla våra produkter följer RoHS-direktivet vilket säkerställer att elektriska och elektroniska produkter inte släpps ut på marknaden om de innehåller något av sex farliga ämnen. Vi har också förbjudit ytterligare sex ämnen som för närvarande inte ingår i förteckningen.

Vi följer REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) och registrerar och hanterar alla kemiska ämnen som används i vår verksamhet med försiktighet. Vi har också infört vårt eget strikta hanteringssystem för kemiska ämnen i hela leverantörskedjan.

Ricoh Group's sustainable environmental management

Ricoh contributes to the development of a sustainable society with the Comet Circle

Kunden i fokus

Som en del av ett globalt företag har våra medarbetare i uppdrag att ta hand om människor, vår bransch, vårt samhälle och vår planet. Vi ägnar vår vinnaranda, innovation och vårt teamwork åt att finslipa vårt kundfokus och vi ser till att vi uppfyller de högsta kraven när det gäller etik och integritet.

Att alltid sätta kunderna i främsta rummet och ge dem en förstklassig upplevelse av våra verksamhetsområden är en röd tråd som löper genom vår företagskultur.

Endast det bästa är gott nog

Vi strävar efter att leverera tjänster och produkter som förbättrar våra kunders livskvalitet. Vi är också starkt motiverade att bidra till ett hållbart samhälle och att fortsätta leverera innovativa tjänster som ger våra kunder ett mervärde och inspiration varje dag.

Vi belönar våra medarbetare för exceptionell service och innovation genom The Ricoh Way Award, som hyllar de som arbetar bäst enligt The Ricoh Way på både lokal och global nivå.

Engagemang för vår planet

Vårt engagemang för en hållbar miljö är en del av vårt kulturarv och sätter sin prägel på varje aspekt av vårt företag, från tillverkning till distribution, från försäljning till återvinning. Miljömedvetenhet genomsyrar allt vi gör.

WEEE Information for Recyclers

In compliance to the WEEE directive requirements, and to provide more detailed information and the answers to questions about dismantling Ricoh products, please visit the WEEE Recycle Information database.

You will need to login or create a new user account to access the WEEE Recycle Information Database


Want to know more ?

If you want to know more about our vision and strategies for the environment, please visit our global website.

Visit ricoh.com


Sustainability Management Services

Se hur vi kan hjälpa er att minimera er verksamhets mijöpåverkan - och sänka era kostnader.

Sustainability Management Services