Cookiepolicy

Ricoh använder datainsamlingsverktyg som cookies för att ge dig en bättre upplevelse när du använder denna webbplats. Du kan ta reda på hur du ändrar dessa inställningar och få mer information om cookies här.

Vår strategi för hållbar utveckling

För att uppnå de hållbarhetsmål vi har förbundit oss till vet vi att vi måste förstå vår egen påverkan, sätta upp mål och agera. Vi är fast beslutna att hjälpa till att lösa sociala problem via vår affärsverksamhet. Därför har vi genomfört en väsentlighetsutvärdering för att hjälpa oss att prioritera inom våra aktiviteter för att uppnå största möjliga resultat. Vi har även satt upp globala miljömål och handlingsplaner som följer vår affärsstrategi.

Vårt engagemang i FN:s Globala mål för hållbar utveckling

År 2015 lanserade Förenta nationerna sina Globala mål för hållbar utveckling (SDG).(SDG). Det rör sig om 17 globala mål i viktiga sociala frågor. Målen är ett samlingsrop till alla länder och företag för att tillsammans tackla några av vår världs mest akuta sociala och miljörelaterade problem. Alla 193 av FN:s medlemsländer antog de Globala målen som en del i ramverket Agenda 2030.

Vi har placerat de Globala målen i hjärtat av vår affärsverksamhets tillväxtstrategi genom att anpassa alla våra affärsstrategier till de relevanta målen och upprätta tydliga mål för att mäta våra framsteg mot dem.

Our approach to sustainability - SDG Goals


Att lösa sociala problem via affärsverksamhet

År 2014 genomförde vi en uttömmande väsentlighetsutvärdering för att fastställa vilka hållbarhetsfrågor som utgjorde risker och/eller möjligheter för vår verksamhet


Sustainability - Our approach to sustainability - Materiality analysis


Vi tror att vi kan hjälpa till att lösa sociala problem via affärsverksamhet. Resultatet blev att vi identifierade sju prioriteringsområden som vi har länkat till 12 av de Globala målen:

Sustainability - Our approach to sustainability - Priorities

Våra sju prioriteringsområden och vårt engagemang

 1. Kreativitet från jobbet: vi hjälper våra kunder att förbättra deras ”kreativitet från jobbet” genom att förse dem med digital teknik och tjänster.
 2. Förbättrad livskvalitet: vår teknologi tillhandahåller lösningar inom sjukvård och utbildning och samtidigt förbättrar vi människors livskvalitet via vårt pågående stöd för samhällsutveckling.
 3. Ett samhälle utan koldioxidutsläpp: vi strävar efter att göra vår affärsverksamhet helt fri från koldioxidutsläpp med hjälp av omfattande energibesparing och genom att använda förnybar energi.
 4. Cirkulär ekonomi: vi bidrar till att skapa en cirkulär ekonomi genom att främja insamling och återvinning av begagnade produkter och att globalt använda återvunna resurser.
 5. Interessentens engagemang: vi kommer att förbättra samarbetet med våra affärspartners och skapa win-win-relationer för att gynna vårt företag, affärspartners och samhället.
 6. Öppen innovation: vi kommer att främja öppen innovation med universitet, forskningsinstitut och affärspartners för att skapa nytt värde och lösa sociala frågor genom effektiv forskning och teknisk utveckling.
 7. Mångfald och inkludering: vi är engagerade i att skapa en mångfald och en inkluderande arbetsplats där de anställda känner sig värderade på jobbet.


Genom att tackla dessa frågor via vår affärsverksamhet arbetar vi aktivt med att stödja FN:s Globala mål för hållbar utveckling.

Illustrationen nedan visar kopplingen mellan Ricohs sju prioriteringsområden, balansen mellan de tre P:na (Profit, Population och Planet – vår filosofi för ett hållbart samhälle) och hur de är länkade till de 12 hållbarhetsmålen där vi tror att Ricoh kan åstadkomma förändringar.

Sustainability - Our approach to sustainability - SDG Materiality

Fallstudie: Vårt partnerskap med universitetet i Utrecht - Interaktiv & gemensam inlärning

Universitetet i Utrecht förespråkar användandet av teknologi för att underlätta studenters inlärning. För att uppmuntra till samarbete mellan elever har vi hjälpt universitetet med deras Teaching and Learning Lab som är utrustat med flera av våra produkter, inklusive videokonferensutrustning, Theta-kameror, interaktiva skrivtavlor och projektorer. Det årliga programmet har som mål att utveckla projekt och aktiviteter som hjälper elever, lärare och forskare att på bästa sätt utnyttja teknologi i undervisning och inlärning.

Våra globala miljömål

För att minska miljöpåverkan inom vår egen verksamhet och hjälpa våra affärspartner att göra likadant har vi satt upp globala miljömål för 2030 och 2050 som är anpassade efter FN:s Globala mål för hållbar utveckling och Parisavtalet.

Som ett led i dessa mål vi har åtagit oss att minska 63% av alla direkta växthusgasutsläpp från våra tillverkningsanläggningar, kontor och fordon till 2030 och 100% till 2050. Vi har även åtagit oss att minska vårt bruk av nya resurser med 50 procent före år 2030 och med 93 procent före år 2050. 

Målen hittar ni i vår Miljöinsatsstrategi. I dagsläget arbetar vi på att förbättra våra egna förfaringssätt, system och infrastrukturer för att minska vår egen miljöpåverkan.

Vårt engagemang för att uppnå våra mål stärktes ytterligare år 2017 när vi som första japanska företag anslöt oss till RE100 - en samarbetsgrupp bestående av världens mest inflytelserika företag som alla har tagit ställning för att använda 100 procent förnybar energi.

Vårt hållbarhetsengagemang

 • Population

  Population

  Att positivt och långvarigt påverka de samhällen vi lever och arbetar inom är viktigt för oss. Ta reda på vilka åtgärder vi vidtar.

 • Sustainability and Planet

  Planet

  Vårt engagemang för att skydda planeten sträcker sig längre än till att minska vårt eget ekologiska fotavtryck. Vi hjälper även våra kunder att minska sitt fotavtryck.

 • Ledning och policy

  Ledning och policy

  Vi förbinder oss i vår affärsverksamhet att handla med integritet och att följa högsta tänkbara etiska normer, i enlighet med rådande lagar och industrins regler.