Ricohs nya mål syftar till att lösa sociala frågor och följer FN:s globala mål för hållbar utveckling och Parisavtalet
03.05.2017

Ricohs nya mål syftar till att lösa sociala frågor och följer FN:s globala mål för hållbar utveckling och Parisavtalet

Solna, 3 maj 2017
Ricoh Company Ltd sätter nya mål som stärker engagemanget ytterligare för att främja hållbar utveckling både i den egna verksamheten och i samhället i stort. Ricoh förbinder sig till att använda 100 procent förnybar energi år 2050 och blir första japanska företaget att ansluta sig till RE100.
Ricoh startade sin 19:e treåriga strategiplan (Mid-Term Management Plan) april 2017 och kopplar den till FN:s 17 globala hållbarhetsmål som syftar till att motverka de ekonomiska, sociala och miljömässiga utmaningar vår planet står inför. I planen inkluderas fem viktiga punkter och nya miljömål som inkluderar en nollvision gällande utsläpp av växthusgaser år 2050. Dessutom är Ricoh det första japanska företaget att gå med i RE100, ett globalt initiativ för inflytelserika företag som är engagerade i 100 procent förnybar energi och som arbetar för att massivt öka efterfrågan på - och leveranser av - förnybar energi. Genom att ansluta sig till RE100 åtar sig Ricoh att använda minst 30 procent förnybar energi år 2030 och 100 procent år 2050.

Ricoh strävar efter att skapa nya marknader och värdeerbjudanden genom att uppmärksamma sociala frågor och anta utmaningen att lösa dem samtidigt som social utveckling och Ricohs egna affärsutveckling uppnås. De fem punkterna Ricoh kommer att satsa på är:
1. Produktivitetsförbättring
Hållbar ekonomisk tillväxt är avgörande för välstånd, och kontinuerliga produktivitetsförbättringar behövs i alla branscher. Ricoh har bidragit till att förbättra produktiviteten på dagens arbets-platser genom innovativ teknik och olika typer av tjänster. Nu ska Ricoh genomföra den här typen av arbetsplatsinnovationer i den egna verksamheten, inklusive främja arbetssätt som innebär att medarbetare kan vara mobila och arbeta var som helst, och skapa en miljö där olika talanger kan utvecklas.
2. Intelligensskapande
För att uppnå hållbar utveckling för samhället är kreativitet och innovation oerhört viktigt, det är helt nödvändigt att främja dessa element. Ricoh kommer att arbeta med kunder för att förändra deras arbetsplatser med avancerad teknik och olika tjänster. Ricoh kommer att stödja intelligens-skapande genom att göra det möjligt för människor att arbeta smartare.
3. Högre livskvalitet
Det finns ett behov av ett samhälle där alla människor kan samexistera i en säker och hälsosam miljö. Ett samhälle som gör det möjligt för alla att leva ut sin fulla potential. Det är också viktigt att skapa hållbara städer som utgör grunden för denna miljö, och utveckla och hantera bostads-områden som uppfyller detta.

Ricoh kommer att tillhandahålla lösningar för hälso- och sjukvård samt utbildning genom att använda den teknik och kompetens Ricoh har utvecklat och samlat på sig under många år och därmed bidra till att förbättra kvaliteten på människors liv genom ett ständigt stöd till samhälls-utveckling.
4. Ett samhälle utan koldioxidutsläppParisavtalet föreskriver att det är nödvändigt att den globala temperaturökningen ska hållas långt under 2 grader och att nettoutsläppen av växthusgaser globalt ska vara noll under andra hälften av detta sekel. Ricoh kommer att sträva efter att nå nollvisionen gällande växthusgaser från egen verksamhet genom omfattande energibesparande åtgärder och användning av förnybar energi. Ricoh kommer också att sträva efter att skapa ett samhälle fritt från koldioxidutsläpp genom att erbjuda mycket energieffektiva produkter och lösningar och aktivt uppmuntra affärspartners att göra detsamma.
5. Cirkulär ekonomi
För att använda naturens resurser effektivt och hållbart krävs både återvinning och resurs-besparingar. Ricoh kommer att bidra till att förverkliga en cirkulär ekonomi genom att främja insamling och återvinning av förbrukade produkter och användning av återvunna resurser globalt.

– Ricoh satsar på kontinuerlig tillväxt, som ansvarstagande arbetsgivare och företagspartner, både för våra kunder och för samhället i stort och vår miljödeklaration tydliggör vårt fokus på miljöfrågor och vår handlingsplan. Nu när vårt globala team inleder arbetet med de nya åtgärderna beskrivna i vår nya strategiplan (MTP19) kommer vi att fokusera på att bidra till samhällsutvecklingen genom att göra det möjligt att dra nytta av smartare och mera miljö-anpassade arbetssätt. Dagens tillkännagivanden anpassar Ricohs redan konkreta mål ytterligare efter dessa ideal, säger Nina Palm, Senior Compliance & CSR Coordinator, Ricoh Sverige.

– Vi är glada att välkomna Ricoh, den första RE100-medlemmen med huvudkontor i Japan, ett land känt för sin teknik och med stor potential inom förnybara energikällor. Ricohs engagemang för hundraprocentigt förnybar energi skickar en tydlig signal om att efterfrågan ökar globalt. Vi ser fram emot att arbeta med det här ledande företaget och dela den gemensamma kunskapen som finns hos RE100:s medlemmar och hjälpa dem att nå sina ambitioner kring förnybar energi, säger Sam Kimmins, Head of the RE100.

I och med lanseringen av den 19:e strategiplanen (MTP19) så har Ricoh fastställt fem viktiga punkter att fokusera på, baserade på FN:s globala mål för hållbar utveckling som antagits av världens stats- och regeringschefer, samt Ricohkoncernens uttalade strategi- och verksamhetsplan.

Höjdpunkter i Ricohs nya miljömål:
  • Ricoh kommer att sätta nya mål för 2030 baserade på Parisavtalet, som antogs förra året.
  • Ricoh kommer att sträva efter en nollvision gällande utsläpp av växthusgaser år 2050. Ricoh skapade sin miljödeklaration för att uppnå dessa mål och kommer aktivt att främja energibesparande åtgärder och använda förnybar energi.
  • För att främja användning av förnybar energi blev Ricoh det första japanska företaget att ansluta sig till RE100.
  • Genom att ansluta sig till RE100 har Ricoh åtagit sig att använda minst 30 % förnybar energi år 2030 och 100 % år 2050.
  • När det gäller utsläpp av växthusgaser från andra källor än Ricoh kommer företaget att bidra till att skapa ett samhälle utan koldioxidutsläpp genom att sträva efter att förbättra energieffektiviteten hos våra produkter och även genom att uppmuntra affärspartners och kunder att samarbeta.
Ricoh-koncernens miljödeklaration
Ricoh Group arbetar proaktivt för att reducera miljöpåverkan och strävar efter att förbättra jordens återhämtningsförmåga för att uppnå ett samhälle utan koldioxidutsläpp och en cirkulär ekonomi.
Ricoh Group – miljömål
Förebyggande åtgärder för global uppvärmning

Mål för 2050
- Strävar efter en nollvision för utsläpp av växthusgaser genom hela värdekedjan
Mål för 2030*¹
- Steg 1 och 2: minska växtgasutsläppen med 30 % jämfört med 2015 års nivå
- Steg 3: En minskning på 15 % jämfört med 2015 års nivå (inköp, användning och logistikkategorier)
Resursbevarande åtgärder
Mål för 2050
- Resursbesparing*² för produkttillverkning: 93 %
Mål för 2030
- Resursbesparing för produkttillverkning: 50 %

*1 Mål för utsläpp av växthusgaser 2030
Steg 1: Alla direkta utsläpp av växthusgaser från företagets egna fabriker, kontor, fordon etc.
Steg 2: Indirekta växthusgasutsläpp från förbrukning av el och värme, inköpt av företaget
Steg 3: Utsläpp i affärsverksamhetens leverantörskedja (exkluderar steg 1 och 2)
30 procentig minskning: Representerar reduktionsnivåerna enligt RCP2.6, vilket är ett scenario för att hålla nere temperaturökningen till långt under 2 grader i framtiden, som presenterades av IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change).

*2 Resursbesparing
Värden beräknas genom att dela minskningen av nya resurser med den totala resursanvändningen.

Företagsnamn och produktnamn i detta pressmeddelande är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag.

| Om Ricoh |

Ricoh är en ledande leverantör av integrerade digitala tjänster samt utskrifts- och bildlösningar utformade för att stödja den digitala omvandlingen av arbetsplatser och arbetsytor samt optimera företagsprestanda.

Med huvudkontor i Tokyo når Ricohs globala verksamhet kunder i cirka 200 länder och regioner, stödd av förvärvad kunskap, teknologi och organisatorisk kapacitet som har utvecklats under dess 85-åriga historia. Under det finansiella året som avslutades i mars 2023 hade Ricoh-koncernen en global försäljning på 2 134 miljarder yen (cirka 16,0 miljarder USD). 

Det är Ricohs uppdrag och vision att stärka individer att finna uppfyllelse genom arbete, genom att förstå och omvandla hur människor arbetar, så att vi kan frigöra deras potential och kreativitet för att förverkliga en hållbar framtid.

Ricoh Sverige AB har huvudkontor i Solna, Stockholm och egna kontor i Göteborg och Malmö. Ricoh Sverige har dessutom ett omfattande nät av servicepartner, IT-partner och återförsäljare över hela landet.

För mer information, vänligen besök www.ricoh-europe.com alternativt www.ricoh.se

© 2023 RICOH COMPANY, LTD. Alla rättigheter förbehållna. Alla refererade produktnamn är varumärken som tillhör respektive företag.

Kontakt med media: Ricoh Europe PLC
Charlotte Fernandez 
E-post: media@ricoh-europe.com